Deklaracja dostępności

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej macromodels.pan.pl

 • Data publikacji strony internetowej: --.--.---- 

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: --.--.---- 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie oraz fakt, że niektóre treści pochodzą z różnych źródeł lub też opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności:

 • nie jest przez redaktorów prawidłowo zastosowany znacznik lang,

 • nie wszystkie grafiki zamieszczone w serwisie mają teksty alternatywne, 

 • brakuje metody omijania bloków treści,

 • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,

 • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu,

 • może być zaburzona prawidłowość odczytu treści na stronie przy powiększeniu do 300%,

 • zdarzają się sytuacje, że odnośniki zawierają tekst w formie zdjęcia,

 • nie ma informacji o przenoszeniu na zewnętrzną stronę www, przy zaznaczeniu linku cejeme.eu,

 • nie zawsze cel linku jest odpowiednio określony,

 • zdarzają się sytuacje, gdzie sąsiadujące linki prowadzą do tego samego adresu URL,

 • brakuje alternatywnej metody zlokalizowania strony lub informacji w serwisie,

 • nie zawsze jest dobrze widoczny focus w elementach strony.

Redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby treści niedostępne cyfrowo, o ile jest to możliwe,  były poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: --.--.---- 

Deklarację przygotowano na podstawie raportu z przeprowadzonego audytu dostępności cyfrowej  dokonanego w dniach --.--.----  przez  ....................................... 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ---------------------------.

 • E-mail: -------------------------------

 • Telefon: ----------------------------

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych

 • Adres: Uniwersytet ŁódzkiKanclerz Uniwersytetu Łódzkiegoul. Narutowicza 6890-136 Łódź

 • E-mail: ------------------------

 • Telefon: --------------------------

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link zostanie otwarty w nowym oknie).

Dostępność architektoniczna i dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego znajdziesz na stronie internetowej: Dostępność UŁ (link zostanie  otwarty w nowym oknie).

Availability declaration

The University of Lodz undertakes to ensure the availability of its website in accordance with the provisions of the Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities. 

Accessibility statement applies to the website macromodels.pan.pl

 • Website publication date: --------------------------

 • Date of last significant update: ------------------------------

Status in terms of compliance with the law

The website is partially compliant with the Act on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities due to non-compliance or exclusions listed below.

Content unavailable

Due to system limitations on the website and the fact that some content comes from various sources or was published before the entry into force of the Accessibility Act:

 • the editors did not use the lang tag correctly,

 • not all graphics on the site have alternative texts, 

 • method to bypass content blocks is missing,

 • the order and hierarchy of headers may be disturbed,

 • There may be situations where the required contrast level is not met,

 • the correct reading of the content on the page may be disturbed when zoomed in to 300%,

 • there are situations where links contain text in the form of a picture,

 • there is no information about transferring to an external website when selecting the link ceceme.eu,

 • the purpose of the link is not always well defined,

 • there are situations where adjacent links lead to the same url,

 • there is no alternative method to locate the page or information on the site,

 • focus on page elements is not always clearly visible.

The editors of the site make every effort to ensure that content that is not available digitally, if possible,  was corrected and digitally available to the widest possible audienceóon the site. 

Preparation of accessibility statement

 • The declaration was made on: --.--.---- 

The declaration was prepared on the basis of a report on the audit of digital accessibility  performed on --.--.----  by .......................................

Feedback and contact details

 • ------------------------ is responsible for examining comments and requests.

 • E-mail: -------------------------------

 • Phone: ---------------------------------

Everyone has the right:

 • submit comments regarding the digital accessibility of the website or its element,

 • submit a request to ensure the digital accessibility of the website or its element,

 • request for unavailable information in another alternative form.

The request must include:

 • contact details of the reporting person,

 • indication of the page or page element to which the request relates,

 • indication of a convenient form of providing information, if the request concerns providing unavailable information in an alternative form.

The application should be considered immediately, within 7 days at the latest. If it is not possible to ensure access within this period or to provide access in an alternative form, it should take place no later than 2 months from the date of notification.

Complaints and appeals

In the event of failure to meet the deadlines or refusal to comply with the request to provide access or alternative access to information, you can submit a complaint to the supervisory authority by post or e-mail:

 • Supervising body: Deputy Chancellor of the University of Lodz for General Affairs

 • Address: University of LodzChancellor of the University of Lodzst. Narutowicza 6890-136 Łódź

 • E-mail: ------------------------------

 • Phone: ------------------------------

After exhausting all possibilities, the complaint can also be sent to Ombudsman (link will be opened in a new window).

Architectural accessibility and information and communication accessibility

Detailed information on the architectural and information and communication accessibility of the University of Lodz can be found on the website: 

Accessibility of the University of Lodz (link will be opened in a new window).